Erste Higgy magadban –
Szurkolói díj

Köszönjük, hogy szavazatoddal segítettél eldönteni, ki legyen az Erste Szurkolói Díj győztese!

Ezúton is gratulálunk a Sportklub Csíkszereda jelöltjeinek, Tamás Lászlónak és György Tibornak!

Szurkoló: Tamás László és György Tibor (Zsiráf)
Csapata: Sportklub Csíkszereda

Megnézem

1. Az online szavazás (a továbbiakban: Szavazás) szervezője az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26.) (továbbiakban: „Szervező”).

2. A Szavazás célja, hogy az „Erste Higgy magadban szurkolói díj” nyertese továbbá második és harmadik helyezettje kiválasztásra kerüljenek. Szervező rögzíti, hogy a szavazás győztesének nyereménye bruttó 500.000. Szervező rögzíti, hogy nyeremény adó és járulékterheit a nyertesek viselik.

3. A Szavazás időtartama: 2019. április 30. 18:00 órától 2019. május 24. 16:00 óráig tart.

4. A Szavazás helye: www.erstehiggymagadban.hu

5. A Szavazás feltétele a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott weboldalra történő regisztráció, mely e-mail cím megadásával és saját jelszó generálásával történik.

6. Az online szavazni kívánó személy (továbbiakban: „Szavazó”) számára a weboldalra történő sikeres belépést követően megjelennek a kategória jelöltjei, akik közül a Szavazó kizárólag egy személyre adhatja le a voksát a „Szavazok” gomb megnyomásával.

7. Egy Szavazó a kategórián belül érvényesen csak egy alkalommal adhatja le szavazatát. A szavazórendszer IP cím alapú azonosítást is végez, így az azonos IP címről történő ismételt szavazást a figyelmen kívül hagyja.

8. A Szavazás végeredményét a szavazási időtartam lezárulását követően a Szervező összesíti, majd ez alapján állapítja meg a kategória nyertesét. A nyertes azon személy lesz, aki a kategóriában a legtöbb szavazatot kapta.

9. Szervező a www.erstebank.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a nyertes nevét, legkésőbb 2019. május hó 24. napjáig. A díjátadás 2019. május 27. napján lesz, helyszíne a Budapest, 1117, Hevesy György út.

10. Szervező rögzíti, hogy a Szavazók a szavazatért ellenszolgáltatásban nem részesülnek, nyereményjátékban nem vesznek részt.

11. Szervező rögzíti, hogy, a rajta kívül álló okokból bekövetkező olyan meghibásodásokért, amelyek a szavazás működésének átmeneti, időszakonként visszatérő vagy végleges leállását, szünetelését, illetve a szavazás céljának elérését akadályozó vagy meghiúsító egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, felelősségét kizárja.

12. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés vagy ezek gyanúja esetén a szavazás eredményeit folyamatosan figyelemmel kísérve, az adott szavazatokat érvénytelenítse, a szavazásból bárkit indoklás nélkül kizárjon, a szavazást átmeneti időre felfüggessze, és a felsorolt eseményekre tekintettel saját hatáskörben határozza meg a szavazás eredményét.

13. Szervező a Szavazás lebonyolítása körében változtatás jogát fenntartja, azzal, hogy a jelöltekre leadott szavazatok számát csak a jelen szabályzat 12. pontjában meghatározott esetben módosíthatja.

14. Szervező a Szavazás során megadott személyes adatok (e-mail cím) kizárólag a Szavazás megszervezését, lebonyolítását és tisztaságának biztosítását szolgálják, azokat a Szervező nem használja fel egyéb célra. Az adatokat csak a Szervező azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkakörük és feladatuk szerint a Szavazás lebonyolításában részt vesznek.

15. A szavazófelületen történő regisztrációval a résztvevő kijelenti, hogy a szavazás feltételeit megismerte, azokat elfogadta, a szavazáshoz kapcsolódó adatkezelés célját megértette és minderre tekintettel, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa a szavazáshoz megadott személyes adatokat a Szervező a szavazás lebonyolítása érdekében nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra.

16. Az adatkezelés jogalapja a Szavazó önkéntes hozzájárulása.

17. Fentiek alapján az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás.

18. Az adatkezelés a Szavazás eredményének kihirdetését követő 90 nappal szűnik meg, ezt követően a Szervező a szavazással kapcsolatos személyes adatokat, melyek esetén az adatkezelés célja megszűnt, törli.

19. Szavazó a hozzájárulását a Szervező bármely elérhetősége felé intézett nyilatkozattal bármikor visszavonhatja. A Szavazó az adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, továbbá megilleti a hozzáféréshez és az adathordozhatósághoz való jog. Amennyiben a Szavazó adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

20. Szavazó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokkal a Szervező adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

Köszönjük, sikeresen szavaztál!

Vissza az erstehiggymagadban.hu oldalra